1. Det lejede udstyr
Lejet udstyr må kun anvendes af Lejer. Fremleje kan kun ske med Light them ups skriftlige godkendelse.
Det lejede må ikke uden Light them ups skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.
Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Light them ups fastsatte lejepriser.
Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for Lejer og indtil udstyret er tilbageleveret hos Light them up. Se i øvrigt afsnit 5 ”Afhentning og tilbagelevering”.
Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for Lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen som angivet på forsiden. Returneres udstyret for sent, faktureres Lejer for en ekstra lejedag.
Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår.
Light them up er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

2. Misligholdelse af lejeaftalen
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af Lejer, er Light them up berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald Lejer på anden vis misligholder kontrakten.
Såfremt der indledes fogedforretning mod Lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det Lejer omgående at underrette Light them up herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om Light them ups ejendomsret til de lejede genstande.

3. Forsikringsforhold og ansvar
Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles Light them up og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som Light them up ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til:

  • Tyveri
  • Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og –årsag.
  • Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder
  • Grov uagtsomhed for så vidt denne ikke kan lægges Light them ups medarbejdere til last.

Light them up er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler.
Light them up hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Light them ups kontrol.
Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra Light them ups lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene Lejers ansvar.

4. De udlejede genstande
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra Light them up.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra Light them up. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af Light them up.
Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer debiteres til dagspris.

5. Afhentning og tilbagelevering
Det lejede afhentes af Lejer på Light them ups lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Light them up forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler.
Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af Lejen.
Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når Light them up har kvitteret herfor.
Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Light them up forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for Lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard.

6. Betaling og retstvister
Korttidsleje afregnes ved udstyrets tilbagelevering. Ved langtidsleje, som er minimum 7 dage, opkræves et depositum på 50% af lejebeløbet ved afhentning, mens resten afregnes ved udstyrets tilbagelevering.
Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til Light them up med henvisning til ikke anmeldte mangler.
Tvister, som måtte udspringe af denne kontrakt, afgøres ved Retten i Esbjerg, Dokken 1, 6700 Esbjerg.

7. Force Majeure
Enhver ordre udføres under forbehold overfor svigtende underleverancer og anden force majeure.
Ved force majeure forstås bl.a. arbejdskonflikter af enhver art, enhver anden omstændighed såsom brand, krig, mobilisering etc., hvad enten force majeuren måtte indtræde for Light them up eller dennes underleverandør. Enhver overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning af nogen art eller til at annullere ordren.

8. Afbestilling
AFBESTILLING: Ved annullering af indgåede aftaler har Light them up ret til at opkræve 80%, af den samlede kontraktsum. Ved 14 dage før første lejedag at opkræve 100%, af den samlede kontraktsum.